2022 Toronto

Watch this: Serena Williams says goodbye to Toronto