2023 Miami

Miami: Gauff fends off Marino to return to third round